Aprūpes mājās pakalpojums

Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs" aprūpes mājās pakalpojums aptver pakalpojumu vai pakalpojumu kopumu, lai nodrošinātu personas pamatvajadzību apmierināšanu dzīvesvietā, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē, ja persona nespēj sevi aprūpēt funkcionālo traucējumu dēļ. Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros tiek nodrošinātas pamatvajadzības, personīgā higiēna un mājas darbi.

Pakalpojums pieejams personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Ķekavas pašvaldības administratīvajā teritorijā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir personai:

·       kura funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi;

·     personai, kurai slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi un kurai nav likumīgo apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi.

 

Pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa pašvaldības Sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu un ģimenes ārsta atzinumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību.

 

Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu saskaņā ar pašvaldības apstiprināto publisko sociālo pakalpojumu cenrādi noteikta 8,50 euro/stundā, par katru aprūpētāja darba stundu.

Atbrīvotas no maksas par aprūpes mājās pakalpojumu ir pašvaldības trūcīgas mājsaimniecības vai trūcīgas atsevišķi dzīvojošas personas.

Atvieglojumi 50 % apmērā no aprūpes mājās pakalpojuma maksas ir pašvaldības maznodrošinātām mājsaimniecībām vai maznodrošinātām atsevišķi dzīvojošām personām.

 Persona aprūpes mājās pakalpojumu var saņemt arī bez pašvaldības Sociālā dienesta iesaistes. Šādos gadījumos personai vai tās apgādniekam atbrīvojums no maksas par pakalpojumu vai atvieglojumi netiek piemēroti.

 

Kontaktinformācija:

Tālrunis: 25433666 (Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja/sociālā darbiniece Santa Veispale)

e-pasts: santa.veispale@kekava.lv

 

 

 

 

  Drukāt