Aprūpe mājās ir sociāls pakalpojums personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi.

Tā ir palīdzība dzīves vietā

veikt ikdienas mājas darbus;

nodrošināt ēdienreizes;

pārtikas un medikamentu piegāde;

personiskās higiēnas nodrošināšana;

palīdzība samaksāt komunālos maksājumus un citus pakalpojumus;

pavadoņa funkciju veikšana.

Tiesības saņemt aprūpi mājās ir Ķekavas novadā deklarētām personām.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji ar atbilstošām zināšanām aprūpes darbā.

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu klients vai viņa pilnvarota persona, (radinieks, ģimenes ārsts, kaimiņi) vēršas personiski vai piezvanot uz Ķekavas novada pašvaldības Sociālo dienestu.

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Sociālais dienests , pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas apmeklē personu mājās, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem, izvērtējot, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras ar viņu mitinās vienā mājoklī.

Maksa- Aprūpe mājās.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.8/2010 „Par sociālās aprūpes pakalpojumiem Ķekavas novadā" un saistošajiem noteikumiem Nr.9/2010, Nr.20/2011, Nr.39/2013 par Publiskajiem pakalpojumiem, klientam ir pienākums samaksāt par aprūpi mājās pakalpojumiem. Aprūpe mājās pakalpojumu maksa ir 3,56 EUR/stundā. Maznodrošinātām personām - 50% apmērā no pakalpojuma summas. Trūcīgās personas atbrīvotas no maksājumiem.

Mobilās brigādes pakalpojumus nodrošina visā Ķekavas novada teritorijā.

 

  Drukāt