Nodrošina klientu ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru;

Nodrošina racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli;

Apgādā klientus ar viņiem nepieciešamajām tehniskajām palīgierīcēm;

Nodrošina klientam neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi;

Sniedz klientiem palīdzību individuālo sociālo problēmu risināšanā;

Veic sociālo rehabilitāciju, atbilstoši klientu fiziskajam un veselības stāvoklim;

Organizē kultūras un atpūtas pasākumus aprūpes centrā un ārpus tā;

Pēc klientu vēlēšanās organizē garīgo aprūpi atbilstoši katra klienta konfesionālajai piederībai.

Lai saņemtu Pieaugušo ilgstošās sociālās palīdzības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centrā", persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības iestādē sociālajā dienestā un iesniedz:

1. Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;

2. iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja tiek pieprasīta sociālā palīdzība vai sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

3. ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju ( plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;

4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību;

5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt persona ar invaliditāti;

6. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā sociālā pakalpojuma vai sociālās palīdzības veidam.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un saciālās palīdzības saņemšanas kārtība".

  Drukāt