Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs" ir Ķekavas novada Domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas izveidota 2005. gada 1. februārī saskaņā ar Publisko aģentūru likumu, lai organizētu un sniegtu sociālās aprūpes pakalpojumus Ķekavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Aģentūra darbojas uz Nolikuma pamata. Pašvaldības aģentūra „Ķekavas sociālās aprūpes centrs", atbilstoši nolikumam, veic sekojošas funkcijas:

Sociālās aprūpes pakalpojumus sniedz:

P/A "Ķekavas sociālās aprūpes centra" telpās ir izveidots ergoterapijas kabinets. Mērķis ir uzlabot jebkura cilvēka dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem un likt cilvēkam noticēt savām iespējām. Apstiprināti izcenojumi ar Ķekavas novada Domes 2013.gada 24. oktobra sēdes lēmumu Nr.1, Saistošie noteikumi Nr.39/2013: ergoterapeita konsultācija (pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējošām personām) EUR 14,23 , ergoterapeita konsultācija ( citā administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām) EUR 21,34 un ergoterapeita nodarbības 7,11 EUR/stundā.

Bērniem : konsultācijas un nodarbības priekšlaikus dzimušiem mazuļiem, mazuļiem līdz gada vecumam-pozicionēšana, roku funkciju trenēšana, redzes, dzirdes un sajūtu attīstības veicināšana. Pirmskolas vecuma bērniem - ikdienas aktivitāšu (ēšana, ģērbšanās, higiēna, pārvietošanās u.t.t.) iemaņu izvērtēšana un trenēšana, roku funkciju ( sīkās motorikas) trenēšana.Skolas vecuma bērniem- pareizas sēdēšanas pozas veidošana, uzmanības, koncentrēšanās un izziņas spēju izvērtēšana un trenēšana. Ikdienas aktivitāšu, apkārtējās vides un palīgierīču pielāgošana konkrētam klientam, spasticitātes mazināšana, ortožu veidošana un pielāgošana.

Pieaugušajiem: pēc insulta, traumām ar neiroloģiskām un locītavu saslimšanām un citām saslimšanām, kā arī, kuriem ikdienas aktivitāšu veikšana sagādā grūtības- ikdienas aktivitāšu treniņš. Apmācība palīglīdzekļu izmantošanā ikdienas aktivitātēs, aprūpes tehniku apmācība tuviniekiem, locītavu kustības apjoma saglabāšana, izmantojot dažādas aktivitātes. Individuāla darba vietas iekārtošana un novērtēšana.

  Drukāt